سایت aim2000


در این سایت در مورد اتم، پیوند، مکانیک کوانتومی و ... به همراه تصویرتوضیح داده شده است. آدرس سایت: www.aim2000.de


| تعداد بازدید: 168